Bel (072) 5623275 >>

Informatie

Als basisschool proberen we, samen met u, de kinderen te begeleiden op weg naar hun volwassenheid, zodat zij uit kunnen groeien tot zelfstandige en mondige mensen.Naast kennisoverdracht speelt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote rol. Het gaat hierbij om: het omgaan met emoties, het leren onder woorden te brengen van gedachten, de werkhouding, de zelfredzaamheid en het samenwerken. Daarnaast besteden we tijd aan de creatieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Belangrijke voorwaarden om de doelstellingen te bereiken zijn, behalve moderne methoden en leermaterialen, ook een goed overzicht en planning van de leerstof, regelmatige observatie, toetsing en registratie van de resultaten. Een logboek dat iedere groepsleerkracht bijhoudt is hier een voorbeeld van. Het leerlingvolgsysteem binnen de school geeft een goed overzicht door de schooljaren heen.

Op dit moment bezoeken zo 'n 300 kinderen onze school. De leerlingen zijn verdeeld over dertien groepen. De groepen worden zoveel mogelijk door vaste leerkrachten bemand. De grootte van de groepen varieert, maar wij streven er naar vooral de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden. In deze groepen wordt namelijk de basis gelegd en kan er bij eventuele problemen eerder adequaat worden gehandeld.

Binnen de organisatie van ons onderwijs kennen we drie bouwen:

1. de onderbouw (groep 1 en 2)

2. de middenbouw (groep 3, 4 en 5)

3. de bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

De groepen 1 en 2 worden gecombineerd, omdat wij dat organisatorisch en pedagogisch het beste vinden. In de daarop volgende jaren hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem.

Vanuit een veilige vertrouwde omgeving kijken we in de groepen 1 en 2 tijdens het spelen, werken, de gesprekjes in de grote en kleine kring, naar welke kennis en vaardigheden de kinderen al hebben. De methode "Schatkist" biedt kinderen gerichte activiteiten aan op het gebied van mondelinge taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In groep 3 start het aanvankelijk leesproces. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode "Veilig Leren Lezen". Ook leren de kinderen de eerste beginselen van het rekenen m.b.v. de methode "De wereld in getallen" onder de knie te krijgen.In de rest van de middenbouw neemt het aanleren van de basisvaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven een belangrijke plaats in.

Leesplezier ontwikkelen vinden wij op school van groot belang. Elk jaar wordt onze eigen schoolbibliotheek van nieuwe, moderne en uitdagende boeken voorzien.  Iedere ochtend starten de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 met lezen. Dit doen zij met een zelfgekozen boek op hun eigen niveau uit de schoolbibliotheek.

In de bovenbouw werken we toe naar de laatste fase van de basisschool. Kennis en vaardigheden worden verder ontwikkeld met behulp van uitdagende materialen en stimulerende methoden. Ook het vak "Engels" komt hier aan bod. Middels de methode "Topondernemers" verschuiven de accenten meer en meer naar zelfstandig en samenwerkend leren. Leerlingen verwerken hierbij zelfstandig d.m.v. onderzoeksvragen de stof voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuroriëntatie.  Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie. Dit is de ene keer bijvoorbeeld een power- point presentatie en de andere keer bijvoorbeeld een muurkrant of tentoonstelling.

Elk kind heeft unieke mogelijkheden en talenten. Leerlingen ontwikkelen zich daarom op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen kunnen heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze verschillen zo goed mogelijk in te spelen.  Door te werken met het z.g. GIP model, binnen onze klassenorganisatie, zijn we hier op ingericht. Daar waar nodig wordt extra hulp en instructie geboden en/of wordt de leerstof aangepast. Wij zijn al heel ver in het afstemmen op leerlingen die hulp nodig hebben maar zijn ook hard bezig ons onderwijs te richten op leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Onze school heeft een intern begeleider. De IB'er coördineert de extra zorg voor leerlingen en voert overleg binnen het zorgteam.

De groepsleerkrachten houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. Dit doen ze door naar hen te kijken, te observeren en die ontwikkeling te registreren. We werken met een uitgebreid leerlingvolgsysteem en nemen meerdere keren per jaar Citotoetsen af. De resultaten van deze toetsen worden door de intern begeleider met de leerkrachten besproken. De extra hulp die kinderen, soms tijdelijk, nodig hebben of het aanpassen van de leerstof wordt in een groepsplan vastgelegd.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Dan nodigen we u graag uit voor een informatiegesprek waarbij we u de gang van zaken op school vertellen. Daarna maken we een rondje door de school. Het liefst doen we dit onder schooltijd, zodat u direct kunt ervaren hoe een gewone schooldag eruitziet.

Als u uw kind heeft ingeschreven, ontvangt u ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, een uitnodiging van de leerkracht om uw kind te laten wennen.

 

Contact

  Basisschool 't Baeken          

   Faktorij 123-125                  
  1825 HC Alkmaar               
   tel: 072-5623275 
 
  Dependance
 
  Lombardijeweg 50
 1827 CC Alkmaar
  tel: 072 5646062
 
  e-mail: t.baeken@saks.nl

Snel naar