Bel (072) 5623275 >>

Informatie

 GROEP 8

 Algemeen (activiteiten)

 

 

Taal:              

 Taalkundige en redekundige ontleding en herhaling van de leerstof van voorgaande jaren. Stukken schrijven (brieven, verhalen, artikelen…) Grammatica is een belangrijk onderdeel.

 

Spelling:

Bij spelling vervolmaken we de (werk)woordspelling

 

Begrijpend Lezen:

 De nadruk ligt op tekstbegrip via het herkennen van signaalwoorden, kernwoorden en op het maken van samenvattingen en pijlenschema’s.

 

Rekenen:                  

 Herhaling en verdieping van de algemene leerstof. Er komt meer nadruk te liggen op het bevorderen van inzicht in verhalende sommen (=redactiesommen)

Nadat de algemene instructie van de dagelijkse leerstof is gegeven, gaan de kinderen aan het werk en krijgen sommigen, die dat nodig hebben, een zgn. verlengde instructie en bijbehorende verwerking. Bij het maken van de weektaak is er een verschil in taken voor de betere en zwakkere leerling. Er zijn dus 3 niveau’s waarop de kinderen dan aan het werk zijn.

Natuurlijk houden we de resultaten middels de methode gebonden toetsen goed in de gaten.

 Engels:         

 Het gaat bij het vak Engels voornamelijk om het uitbreiden van de woordenschat en de luister- en spreekvaardigheid, zodat ze zich enigszins kunnen redden met de Engelse taal. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de huidige ontwikkelingen in de maatschappij.

 

Topondernemers

 Dit vak beslaat geschiedkundige, aardrijkskundige en natuurkundige onderwerpen, behorend bij het niveau van groep 8. Via zelfstudie, onderzoek en het maken van vergelijkingen breiden leerlingen, onder sturing en begeleiding van de leerkracht, hun algemene kennis uit.

Aan bod komen de gebieden buiten Europa; het tijdvak vanaf Napoleon met de nadruk op WO II ; natuur en milieu.

 

Verkeer:

Herhaling en uitbreiding van de verkeersregels, -situaties en –borden die in groep 7 zijn behandeld.

 

Handvaardigheid en tekenen:       

Diverse technieken worden aangeboden en aangeleerd via gerichte opdrachten.

 

Godsdienst:

Lessen en projecten uit de methode ‘Hemel en aarde’ en ‘Omgaan met conflicten’ worden behandeld. Ook zijn er kringgesprekken waarin diverse onderwerpen aan de orde komen waarmee kinderen te maken kunnen krijgen (zoals bijvoorbeeld: echtscheiding, dood, pesten, faalangst, ziekte….)

                       

Muziek:                     

 Er is aandacht voor uiteenlopende muziekstijlen, verschillende instrumenten en liedjes uit andere landen.

 

Gymnastiek: 

 Er wordt 2x per week gymnastiek gegeven.(2x 45 min.) 1x een les met toestellen en 1x een spelles. Naast gym in het gymnastieklokaal wordt er ook met regelmaat buiten op het veld gesport.

G.I.P.

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat centraal tijdens het werken in alle groepen van ’t Baeken. Zo wordt de zelfwerkzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen leren zelfstandig bezig te zijn met taken en/of opdrachten. G.I.P. maakt het mogelijk intensiever met kinderen aan de instructietafel, de kleine kring of in een hoek te werken.

Tijdens de speel/werktijd geeft de leerkracht m.b.v. symbolen aan wat zij doet.

     Een klein zwart vierkant: instructie aan een kind of groepje

     Een groot blauw vierkant: instructie  in de kring en evaluatie

     Een gele cirkel: de leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en gaat alle kinderen langs

 

De kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’ en zelfstandiger hun gang te gaan in de klas.

 

Methode voor sociale vaardigheid

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.