Bel (072) 5623275 >>

Informatie

 

Groep 7

 

 Algemeen:

 

 

 

 Taal:

 

Wij werken met een nieuwe taalmethode: “Taal actief”.  De volgende aspecten komen in de taalmethode aan bod: spreken, luisteren, woordenschat, stellen, spellen en taalbeschouwing. Voor kinderen die moeite hebben met het spellingsysteem is er extra oefenstof en kinderen die ‘sterk’ zijn in taal krijgen verrijkingsstof aangeboden.

 

 Begrijpend lezen:

 

De kinderen leren zelfstandig een tekst te verwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten teksten. Ook werken de kinderen op de computer met het programma nieuwsbegrip. Het begrijpend lezen wordt afgewisseld met studerend lezen. Hierbij leren we de leessignalen in een tekst te ontdekken bijvoorbeeld vet gedrukte woorden, cursieve woorden etc. Dit allemaal met het oog op het leren studeren, met name het leren van de zaakvakken.

 

 Rekenen:

 

De volgende onderdelen komen aan bod: procenten, kommagetallen, breuken, maten, gewichten, hoofdrekenen, redactiesommen en natuurlijk het automatiseren.

 

 De plusleerlingen werken in een  Pluswerkboek en maken de *** opgaven.  Leerlingen die moeite hebben met de rekenstof maken werk uit de *opgaven en werken met de leerkracht in het bijwerkboek.

 

 Engels:

 

De kinderen Engelse les; de nadruk ligt op het spreken van en luisteren naar de Engelse taal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Groove me.

 

 Wereldoriëntatie

 

 De kinderen werken uit de methode “Topondernemers”. In “Topondernemers” zijn leersituaties uitgekozen en/of  gecreëerd waarin kinderen in groepjes of individueel bezig zijn met probleemgerichte vragen en situaties.

 

Door dit actieve leren blijft de kennis beter hangen.

 

De leerstof wordt op verschillende manieren gepresenteerd waardoor kinderen met uiteenlopende intelligentie de leerstof op verschillende manieren kunnen verwerken.

 

De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemerszin en ondernemingsvaardigheden.

 

Topografie zal nog wel los van de methode worden gegeven.

 

 Verkeer:

 

We werken toe naar het verkeersexamen. Door de verkeerslessen van groep 7 en een proefexamen te maken bereiden we ons voor op dit schriftelijke examen.

 

 Handvaardigheid en tekenen:

 

We spelen in op de actualiteit en de thema’s die wij in de klas behandelen.

 

 Godsdienst:

 

Projecten uit de methode “Hemel en aarde” en “Omgaan met conflicten”.

 

 Muziek:

 

Tijdens de muzieklessen zingen we o.a. Engelse liedjes, raps en oud Hollandse liedjes. Eén periode in het jaar krijgen de kinderen een vakleerkracht dans/muziek/drama via het programma TIK (Talent Ieder Kind).

 

 Gymnastiek:

 

De ene les spelen we spelletjes en balspelen, de andere les gymmen we op de toestellen. De groepsleerkracht geeft beide lessen.

 

 

 

G.I.P.

 

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat de komende jaren centraal. Onze aandacht op school gaat uit naar het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de kinderen in alle groepen. De kinderen leren zelfstandiger bezig te zijn met taken en/of opdrachten. De leerkracht organiseert dit zo in de klas, dat hij de tijd krijgt om intensiever met kinderen aan de instructietafel te werken.

 

 

 

Contact:

 

Mocht u vragen hebben of eens wat uitgebreider met de leerkracht van groep 7 over uw kind willen praten kunnen we altijd een afspraak maken.

 

 

 

Methode voor sociale vaardigheid

 

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

 

De methode Sociaal Gedrag Elke Dag werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

 

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

 

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.