Bel (072) 5623275 >>

Informatie gr 7


Groep 7

 Hoi wij zijn van groep 7b van 't Baeken.

We zitten op de locatie Baeken 2. Op maandag en dinsdag hebben we les van juf Kristel en de andere dagen van juf Hanneke.

Wij plaatsen regelmatig foto's en updates van de klas op klasbord,. Dus als u op de hoogte gehouden wilt worden, kom dan naar een van ons toe en dan maken we u hier ook lid van.

Met elkaar zijn wij in de klas hard aan het werk, niet alleen om slimmer te worden in kennis maar ook om te leren hoe we goed met elkaar kunnen omgaan, hoe we kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen.

De 22 kinderen van onze klas krijgen aan het eind van het schooljaar een voorlopig schooladvies.

Op maandagochtend mogen de kinderen met de fiets naar de gymzaal van de Vlieger komen want daar krijgen we gymles.Ook op donderdag gaan we gymmen en met handvaardigheid en tekenen proberen we de klas mooi te maken.

We maken er een goed en vooral heel leuk schooljaar van .

Groetjes de kinderen van groep 7b, juf Hanneke en juf Kristel

 

 

Algemeen:

 

Taal:

Wij werken met een nieuwe taalmethode: “Taal actief”.  De volgende aspecten komen in de taalmethode aan bod: spreken, luisteren, woordenschat, stellen, spellen en taalbeschouwing. Voor kinderen die moeite hebben met het spellingsysteem is er extra oefenstof en kinderen die ‘sterk’ zijn in taal krijgen verrijkingsstof aangeboden.

Met spelling worden de volgende onderwerpen behandeld : ei/ij, i als ie, ‘s, au/ou, c als s of k, b als p, th klinkt als t, heid/teit, ge klinkt als zje, hoofdletter, x, iaal/ieel/ueel, aatje/ootje/uutje, eind d, trema, leenwoorden en stoffelijke bijv nw.

Bij de werkwoorden : -dt, v/f en s/z wisseling, sterk/zwak, zwak met dubbel t en d, deelwoord, gebiedende wijs.

 

Begrijpend lezen:

De kinderen leren zelfstandig een tekst te verwerken. Het begrijpend lezen wordt afgewisseld met studerend lezen. Hierbij leren we de leessignalen in een tekst te ontdekken bijvoorbeeld vet gedrukte woorden, cursieve woorden etc. Dit allemaal met het oog op het leren studeren met name het leren van de zaakvakken.

 

Rekenen:

De volgende onderdelen komen aan bod: procenten, kommagetallen, breuken, maten, gewichten, hoofdrekenen, redactiesommen en natuurlijk het automatiseren.

 

Leerlingen die een I Cito score hebben krijgen een Pluswerkboek en maken de *** opgaven.  Leerlingen met een V Cito score maken werk uit de *opgaven en werken met de leerkracht in het bijwerkboek.

 

Schrijven:

Groep 7 schrijft in blokschrift met behulp van de methode ‘Schrijfmix’.

 

Engels:

Voor het eerst krijgen de kinderen Engelse les; de nadruk ligt op het spreken van en luisteren naar de Engelse taal.

 

Topondernemers

De kinderen werken uit de methode “Topondernemers”. In “Topondernemers” zijn leersituaties uitgekozen en/of  gecreëerd waarin kinderen in groepjes of individueel bezig zijn met probleemgerichte vragen en situaties.

Door dit actieve leren blijft de kennis beter hangen.

De leerstof wordt op verschillende manieren gepresenteerd waardoor kinderen met uiteenlopende intelligentie de leerstof op verschillende manieren kunnen verwerken.

De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemerszin en ondernemingsvaardigheden.

Topografie zal nog wel los van de methode worden gegeven.

 

Verkeer:

We werken toe naar het verkeersexamen. Door de verkeerslessen van groep 7 en een proefexamen te maken bereiden we ons voor op dit schriftelijke examen. Het praktisch eindexamen leren we door de verkeerslessen en het doornemen en alvast een paar keer rijden van de route van het verkeersexamen.

 

Handvaardigheid en tekenen:

We spelen in op de actualiteit en volgen deels de methode “Uit de kunst”. Verder staan er diverse technieken centraal.

.

Godsdienst:

Projecten uit de methode “Hemel en aarde” en “Omgaan met conflicten”. Elk jaar staat er middels een project een wereldgodsdienst centraal.

 

Muziek:

Tijdens de muzieklessen zingen we o.a. Engelse liedjes, raps en oud Hollandse liedjes. We maken daarbij gebruik van ritme-instrumenten. Popliedjes en liedjes van Songmachine en Liedmachien  spelen een grote rol. Ook wordt deels de methode Moet je doen gebruikt.

 

Gymnastiek:

De ene week spelen we spelletjes en balspelen, de andere week gymmen we op de toestellen. De groepsleerkracht geeft beide lessen.

 

G.I.P.

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat de komende jaren centraal. Onze aandacht op school gaat uit naar het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de kinderen in alle groepen. De kinderen leren zelfstandiger bezig te zijn met taken en/of opdrachten. De leerkracht organiseert dit zo in de klas, dat hij de tijd krijgt om intensiever met kinderen aan de instructietafel te werken.

Tijdens de speel/werktijd geeft de leerkracht m.b.v. symbolen aan wat zij doet.

     Een klein zwart vierkant: instructie aan een kind of groepje

   Een groot blauw vierkant: instructie  in de kring en evaluatie

 Een gele cirkel: de leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en gaat alle    

          kinderen langs

De kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’ en zelfstandiger hun gang te gaan in de klas.

 

 


Sociaal Gedrag Elke Dag

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden: Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen. De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen. Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.

Daarnaast werken we met een pestprotocol. Deze kunt u op onze  website terugvinden.

 

Contact:

Mocht u vragen hebben of eens wat uitgebreider met de leerkracht van groep 7 over uw kind willen praten, kom dan gerust binnen. Als er op dat moment geen tijd is, kunnen we altijd een afspraak maken.