Bel (072) 5623275 >>

Informatie

GROEP 6

Algemeen:

 

Lezen:

 Om het technisch lezen goed te leren gebruiken we de methode ESTAFETTE.

Twee keer in de week werken we drie kwartier met deze methode. Via een werkboek leren kinderen woorden en klankgroepen te herkennen. Middels speciale oefenboekjes trainen kinderen hun leestempo. Hiernaast lezen de kinderen op hun eigen niveau boeken uit de schoolbibliotheek, die ze bijhouden op hun eigen boekenlijst.

 Om de leesinteresse te vergroten wordt er vrijwel elke dag voorgelezen.  

 

Taal/ spelling:

 In de methode “Taalactief” komen de volgende onderdelen aan de orde: spreken, luisteren, woordenschat, stellen, taalbeschouwing en spelling.

Een aantal belangrijke spellingproblemen die in groep 6 behandeld worden zijn: -ch/g, -isch, -tie, f-, s-, apostrof, -d, -b, th, wr, c voor s/k; woorden van vreemde herkomst, persoonsvorm, t.t., v.t., zwakke- en sterke werkwoorden en deelwoorden.

 

Begrijpend lezen:

 Kinderen lezen een verhaal en beantwoorden vragen en opdrachten naar aanleiding van dit verhaal. Iedere les begint met een vraag/opdracht, waarbij ook de eigen mening belangrijk is. Ook wordt er een begin gemaakt om in eigen woorden een tekst te kunnen navertellen (samenvatten). Op de computer en op papier maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip XL.

 

Rekenen:

 Wij werken met de methode ‘Wereld in getallen’. Deze methode biedt de rekenstof aan op 3 niveaus. De vlotte rekenaars mogen achterin hun rekenboek met de taken met drie sterren aan het werk. Deze leerlingen zijn zo goed in het rekenen dat zij niet naar de gehele uitleg van de leerkracht hoeven te luisteren, maar zelfstandig of met behulp van andere leerlingen de stof in grotere stappen mogen doorlopen. Naast de lessen en taken uit het rekenboek, werken een aantal van deze rekenaars ook in een plusboek met uitdagende rekenstof. De zwakke rekenaars krijgen extra begeleiding van de leerkracht aan de instructietafel en voor deze leerlingen is er nog een bijwerkboek om de stof nog eens extra te kunnen oefenen. Natuurlijk houden we de resultaten, middels de methode gebonden toetsen goed in de gaten.

 

Met de volgende rekenonderdelen zijn we in groep 6 bezig:

 

Schrijven:

 Kinderen schrijven niet ‘gebonden’, maar ze schrijven de letters los in blokschrift.

 

Wereldoriëntatie

 De kinderen werken via de methode “Topondernemers”. Met “Topondernemers” zijn kinderen individueel of in groepjes bezig met verschillende opdrachtenkaarten. Kinderen leren overleggen, plannen, een eigen mening vormen en zelfstandig beslissingen nemen.

Door dit actieve leren onthouden de kinderen de stof beter. De leerstof wordt op verschillende manieren door de kinderen zelf aan de klas gepresenteerd, waardoor ieder kind de leerstof op een geheel eigen manier kan verwerken. In de methode Topondernemers zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs samengebracht. De kennis van een bepaalde tijd of onderwerp wordt uiteraard klassikaal getoetst.  Topografie zal wel los van de methode worden gegeven.

 

Verkeer:

 Uitgangspunt van verkeersonderwijs in groep 6 is de eigen ervaring van de kinderen als fietser. De nadruk ligt op regels en borden voor fietsers. Veel aandacht wordt besteed aan sociaal verkeersgedrag (samen op weg).

 

Handvaardigheid en tekenen:

 Een aantal onderwerpen en technieken worden gekozen uit de methode

“Uit de kunst”. Een deel van de opdrachten wordt bepaald door het seizoen, diverse projecten en eigen inbreng van de leerkracht en de kinderen.

 

Godsdienst:

 Aandacht voor feesten en tradities in Christelijke- en anderen godsdiensten.

En als we praten over verschillende geloven dan praten we ook over geloven in jezelf, over geloven in elkaar, over verschillen in de klas en over respect voor elkaar.             We maken gebruik van de methode Hemel en Aarde

 

Drama en Muziek:

 De kinderen krijgen muziekles middels het TIK project (Talent in ieder kind).  De kinderen krijgen 16 weken lang een uur muziek en dans van een professionele muziekdocent. Na deze lessen zullen we dit blok afsluiten met een optreden voor de ouders. Tijdens het jaar worden er liedjes gezongen horende bij de feesten en seizoenen.

 Voor drama gebruiken wij de methode “Drama, moet je doen”.

 

Gymnastiek:

 Twee keer per week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in de gymzaal die grenst aan de Gondelier. Tijdens deze gymlessen besteden we aandacht aan zowel de spelonderdelen als de toestelonderdelen.

 

NSCCT:

Medio maart krijgen de kinderen van alle SAKS scholen in de groepen zes het NSCCT onderzoek. NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Het onderzoek wordt in de klas afgenomen door bureau SOS (School en Onderwijs Service) en duurt een uur. Doel hiervan is om een beeld te krijgen van het te verwachten prestatieniveau van de kinderen en deze te vergelijken met de schoolresultaten op dat moment. Een test zoals de NSCCT kan extra licht op de mogelijkheden van leerlingen werpen.

U krijgt t.z.t. meer informatie over dit onderzoek.

 

G.I.P.

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat centraal tijdens het werken in alle groepen van ’t Baeken. Zo wordt de zelfwerkzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen leren zelfstandig bezig te zijn met taken en/of opdrachten. G.I.P. maakt het mogelijk intensiever met kinderen aan de instructietafel, de kleine kring of in een hoek te werken.

Tijdens de speel/werktijd geeft de leerkracht m.b.v. symbolen aan wat zij doet.

      Een groot blauw vierkant: algemene instructie en evaluatie

      Een klein zwart vierkant: instructie aan een kind of groepje

      Een gele cirkel: de leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en gaat alle  kinderen langs

 De kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’ en zelfstandiger hun gang te gaan in de klas.

 

Contact:

 

 

 

Als in de loop van het jaar vragen heeft over het programma van groep 6, kom dan gerust na schooltijd even langs. Voor uitgebreide vragen, opmerkingen of dingen met betrekking tot uw eigen kind is het handiger een afspraak te maken.

 

Methode voor de sociale vaardigheid.

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.

 

Engels

Vanuit de digitale methode Groove.me geven we elke week een les Engels a.h.v. een hedendaags liedje. De nadruk ligt hierbij op de luistervaardigheid en de spreekvaardigheid.  Om de 2 weken krijgen de kinderen ter afsluiting een kleine toets.  Hiervoor wordt op school aandacht besteed en er gaat geen huiswerk mee naar huis.