Bel (072) 5623275 >>

Informatie

GROEP  5 

 Estafette/ lezen:

Elke dag wordt er gewerkt met de leesmethode ‘Estafette’.
Specifieke leesfenomenen worden 3x per week geoefend in de “Vloeiend en Vlot” boekjes. 
Wat aan bod komt zijn o.m.: woorden met een c, x, ‘s, ck, y, é. Maar ook woorden met klinkercombinaties als: iool, eo, ao, ia.

De methode stelt in het jaar 4 leuke leesboeken centraal met interessante onderwerpen.
In een bijbehorend werkschrift oefenen de kinderen verschillende leesvaardigheden: herkennen van woorden, lezen met spaties, lezen op tempo, sorteren van woorden…
Kinderen met een hoog leesniveau werken in een plus-boek, wat meer een beroep doet op de leesbeleving en persoonlijke interpretatie.

Daarnaast lezen alle kinderen op hun eigen AVI-leesniveau in boeken uit de schoolbibliotheek.

 Taal:

Wij werken met de nieuwe methode: “Taal actief”.

Onder de noemer “schrijven” maken de kinderen: een toelichting, een gedicht, een routebeschrijving, een verslag.
Bij het onderdeel “spreken” werken ze aan: een interview, een rondleiding, een verslag uitbrengen.
Tijdens het “verkennen van de taal” maken ze kennis met: alfabetiseren, trappen van vergelijking, persoonsvorm, verkleinwoordjes, woord-benoemen.
Binnen het aspect “woordenschat” leren de kinderen veel themawoorden.

Opvallend aan de methode is het duidelijk aangeven van lesdoelen, het uitspelen van betekenisvolle situaties, oefenstof voor  zorg- en plusleerlingen.

 Spelling:

Hierbij hanteren we ook de methode “Taal actief”.

Uitgaande van een heldere doelstelling met bijbehorend kapstokwoord worden soortgelijke woorden aangeboden opklimmend in moeilijkheidsgraad b.v.: beer- weerbericht- leerling- kleerkast- ongeveer.

Hier wordt ook ingespeeld op verschillen tussen kinderen in de vorm van herhaling- en verdieping stof.

 Begrijpend lezen:

In de methode “Tekstverwerken” leren kinderen omgaan met teksten.

Ze leren o.b.v. titel en illustraties teksten te herkennen en hun voorkennis te activeren.

Daarnaast maken ze kennis met signaalwoorden, feiten, meningen, hoofdgedachte,

verbanden leggen, samenvatten, hoofdpersonen.

 Rekenen:

De aspecten die in “De wereld in getallen” aan bod komen zijn:

Deze methode biedt de rekenstof aan op 3 niveaus.

Leerlingen die voor de Cito-toets een A-score behalen werken zelfstandig aan taken met drie sterren en in een plus-boek met uitdagende rekenstof.

Andere rekenaars krijgen extra begeleiding van de leerkracht aan de instructietafel en is er een bijwerkboek met extra oefenstof.

 

Schrijven:

We leren het blokschrift uit de methode “Schrijven leer je zo!”.

De liniatuur wordt kleiner en de hulplijnen worden afgebouwd.
De kinderen leren nauwkeurig, vlot en leesbaar te schrijven.
Ze automatiseren het toepassen van hoofdletters.
Naast overschrijven is er ruimte voor teksten met eigen beleving.  

Alle leerlingen leren te werken met een vulpen.

 

Topondernemers:

Om te beginnen werken de kinderen zich in met “Word” op de laptops.
Daarnaast oefenen ze het maken van samenvattingen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze in kleine groepjes met duidelijke taakverdeling werken aan thema’s waar ze werkstukken over maken.

Het is een vorm van actief leren, waardoor kennis beter blijft hangen.

Opdrachtkaarten vormen het uitgangspunt en bieden mogelijkheid een eigen invulling

te geven aan het onderwerp en de presentatie daarvan.

Verkeer zal los van de methode worden gegeven.

 

Handvaardigheid en tekenen:

Er wordt gewerkt met opdrachten uit de methode “Uit de kunst”. 

In deze methode staan lessen voor zowel tekenen als handvaardigheid.

Verschillende materialen, technieken en beeldaspecten komen aan bod.  

Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng van de leerkracht en seizoensgebonden

opdrachten.

 

Godsdienst:

We werken met de methode “Hemel en aarde“. Daarnaast worden er lessen uit de methode “Omgaan met conflicten“ gegeven.

 

Muziek:

De muziekles wordt verzorgd door een leerkracht van Artiance.

Deze vakleerkracht leert de kinderen Algemene Muziek Vorming.

 

Gymnastiek:

Zowel de vakleerkracht als de  klassenleerkracht geven wekelijks een gymnastiekles

in de gymzaal bij basisschool “De Vlieger”.

 

Sociaal gedrag elke dag:

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden: leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.

 

G.I.P.

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat centraal tijdens het werken in alle groepen op ’t Baeken.

Zo wordt de zelfwerkzaamheid en het taakbesef van de kinderen gestimuleerd.

Aan de hand van een briefje met dag- en weektaken weet de leerling precies

wat er gedaan moet worden.

 

De leerkracht kan door G.I.P. kinderen intensiever begeleiden aan de instructietafel,

de kleine kring, of individueel.

De leerkracht geeft m.b.v. symbolen aan wat zij doet:

       Een groot blauw vierkant: algemene instructie en evaluatie

       Een klein zwart vierkant: instructie aan een kind of groepje

       Een gele cirkel: de leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en gaat alle kinderen langs

 

De kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’.

 

Contact:

Mocht u iets willen vragen of bespreken, aarzel dan niet om even langs te komen

na schooltijd of een afspraak te maken.