Bel (072) 5623275 >>

Informatie

 

GROEP 4

 

 Algemeen

 

De dagplanning staat duidelijk op het bord en later in het jaar op papier. De kinderen kunnen precies zien wat er de hele dag gaat gebeuren.

 

 Nieuwe leerstof wordt altijd aan de hele groep aangeboden. Daarna wordt er veelal gewerkt in drie niveaus. De zorgleerlingen krijgen extra uitleg en aangepaste opdrachten. De plusgroep krijgt extra materiaal om zich zelfstandig te verdiepen in de stof. De basisgroep doet de standaard oefeningen.

 

 Dit schooljaar gaan we een begin maken met groep overstijgend werken. Dit houdt in dat de leerkracht tijdens de rekenles niet meer dan aan twee niveaus instructie geeft.

 

 

 

De leerkracht hanteert het GIP-model.

 

Dit Groeps- en Individueel Didactisch en Pedagogisch handelen wordt door de hele school gedaan.

 

We leren de kinderen om zelfstandig bezig te zijn met taken en opdrachten.

 

Deze taken bevatten verschillende vak onderdelen. Naast de dagtaak is er ook een weektaak. Bij het maken van een weektaak leert het kind gaandeweg deze te plannen. De taken zijn zo gekozen dat leerlingen hier weinig uitleg voor nodig hebben.  De leerkracht heeft ruimte om met groepjes kinderen aan de instructietafel te werken. Zij krijgen dan extra uitleg en ondersteuning.

 

Daarnaast loopt de leerkracht rondes waarin deze kinderen gericht kan helpen als deze een vragenkaartje tonen.

 

 

 

Computer

 

De computer wordt gebruikt bij de methodes.

 

Met rekenen oefenen de kinderen spelenderwijs  bewerkingen/ automatiseren tot 20 en later tot 100. Ook het inslijpen van de tafels komt aan bod.

 

Bij het spellingonderwijs oefenen de kinderen de woorden van de week.

 

 Lezen

 

Om het technisch lezen goed te leren gebruiken we de methode ESTAFETTE.

 

Hier wordt elke dag een uur mee gewerkt. Via een werkboek leren kinderen woorden en klankgroepen te herkennen. Middels speciale oefenboekjes trainen  kinderen hun leestempo. En er wordt gelezen in leuke verhalenbundels. Daarnaast is er ruimte om vrij te lezen in boekjes uit de schoolbieb.

 

 Om de leesinteresse te vergroten wordt er vrijwel elke dag voorgelezen.

 

 Begrijpend lezen

 

We werken met de methode TEKSTVERWERKEN en NIEUWSBEGRIP.

 

De teksten passen bij de belevingswereld van de kinderen.

 

We leren de kinderen verschillende leesstrategieën aan.

 

Deze worden op speelse manieren ingeoefend in een werkboekje.

 

Ook kijken de kinderen een stukje uit het jeugdjournaal.

 

 

 

 Taal

 

We werken met de methode Taalactief. Iedere week starten we met een nieuw ankerverhaal. Dit is het vertrekpunt voor de rest van de lessen.  

 

De kinderen leren lezen, spreken, stellen, spellen, luisteren, antwoorden formuleren.

 

De woordenschat wordt uitgebreid.

 

Kinderen maken naar aanleiding van deze onderdelen verschillende opdrachten.

 

Elk kind werkt vanaf dag 1 op hun eigen niveau. De thema’s die in de taalmethode voorkomen,  komen elk jaar weer terug.

 

 

 

Spelling

 

Ook hier hebben we de methode Taalactief, Het spellingsprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma.

 

Woorden vallen onder verschillende groepen: luister, weet en regelwoorden.

 

 Belangrijke spellingproblemen in groep 4 zijn:

 

eer/oor/eur,  aai/ooi/oei,  ng/nk,  uw/eeuw/ieuw,  cht, ei/ij,  -d,  roken-rokken.

 

 

 

Rekenen

 

We werken met de vernieuwde methode DE WERELD IN GETALLEN.               

 

De aspecten die bij rekenen aan bod komen zijn:

 

-Automatiseren (optellen/aftrekken) tot 20

 

-Kennismaken met de getallen tot 100 en de plaatsing op de getallenlijn.

 

-Optellen en aftrekken tot 100

 

-Tafels van vermenigvuldigen

 

-In de projecttaken wordt aandacht besteed aan: meten, tijd en geld.

 

 

 

Schrijven

 

De schrijfwijze van de hoofdletters wordt aangeleerd volgens de methode SCHRIJVEN LEER JE ZO!

 

Daarnaast wordt het schrijven van de kleine letters verbeterd.

 

Bij het schrijven van zinnen oefenen we de leestekens en de afstand tussen de woorden.

 

Ook leggen we nadruk op de juiste schrijfhouding en potloodgreep.

 

 

 

Topondernemers

 

Bij dit vak leren de kinderen in projectvorm onderwerpen uit te diepen uit hun directe omgeving/ belevingswereld. Hierbij leren de kinderen allerlei nuttige vaardigheden als: overleggen, zelfstandigheid, presenteren, informatie inwinnen…

 

 

 

Excursie

 

Schoorlse duinen en  bezoek aan een molen.

 

 

 

 Expressie

 

De methoden UIT DE KUNST en MOET JE DOEN vormen een goede inspiratiebron.

 

Elke week  krijgen de kinderen een teken-  knutselopdracht.

 

Daarnaast wordt er ook gezongen en aan drama gedaan.

 

 

 

Godsdienst

 

Er wordt gewerkt met de methode HEMEL EN AARDE.

 

Deze methode werkt met thema’s.

 

Een keer per jaar staat een wereldgodsdienst centraal met de bedoeling de kinderen kennis te laten maken met andere manieren van geloven.

 

 

 

Gymnastiek

 

Er is iedere week twee keer les in de gymzaal bij basisschool “De Vlieger”.

 

Het is raadzaam om uw kind gymkleding me te geven waarbij armen en benen onbedekt  zijn en stroeve gymschoenen (waar buiten niet op gelopen wordt).

 

Voor de hygiëne frissen de kinderen zich op(ze kunnen ook douchen). Alle kinderen nemen een handdoek mee.  U kunt desgewenst badslippers meegeven.

 

 

 

Sociaal gedrag elke dag

 

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

 

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

 

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

 

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.